Biobrændselsanlæg Prøvestationen Forbrugerinformation Fabrikantinformation
Typegodkendte pillebrændere
Forside
Vejledning
Vis hele listen

Vejledning til oversigten

Denne oversigt, som udgives af Teknologisk Institut i samarbejde med Energistyrelsen, omfatter typegodkendte pillebrændere. Grundlaget for typegodkendelsen er den fælleseuropæiske standard DS/EN15270. Godkendelsen er frivillig.

Listen har i alt 9 kolonner. Hver kolonneoverskrift rummer en sorteringsfunktion, så du fx kan sortere efter varmeinput eller alfabetisk. Man kan desuden vælge/fravælge de enkelte pillebrændere.

Kolonne 1)
Prøvningsrapportens nummer er et referencenummer, som bruges til identifikation af typegodkendelsen.

Kolonne 2)
Fabrikantnavnet angives på kort form. Ved at klikke på fabrikantnavnet fås en side med detaljerede kontaktoplysninger samt link til fabrikantens egen hjemmeside. Spørgsmål om de enkelte pillebrændere stilles direkte til fabrikanten.

Kolonne 3)
Typebetegnelsen angives som det prøvede anlæg i netop den variant, som blev typeprøvet. Ved at klikke på pillebrændertypen fås en ny side med fotos/tegninger af anlægget samt mere detaljerede oplysninger. Kun den prøvede pillebrænder vil fremgå af listen, dvs. forskellige magasinstørrelser o.lign. er ikke medtaget. Fabrikanten kan oplyse, om der findes andre varianter.

Kolonne 4)
Her angives det anvendte testbrændsel. I parentes får man oplyst, om pillebrænderen er godkendt til andre brændselstyper.

Bemærk at det er ulovligt at brænde affald uden særlig miljøtilladelse.

Kolonne 5)
Ydelsesområdet angives som pillebrænderens laveste samt højeste varmeinput i kW. For herefter at bestemme varmeydelse til centralvarmeanlægget kræves kendskab til kedlens virkningsgrad. Effektive kedlen kan have virkningsgrader over 90 % i det bedte ydelsesområde. Under prøvningen af pillebrænderen er det kontrolleret, at både højeste og laveste input kan opretholdes problemfrit. Det er producenten selv der bestemmer ved hvilke varmeinput pillebrænderen skal prøves. Automatiske fyringsanlæg kan også gå i tomgang (ydelse=0 kW), men prøvningen omfatter ikke denne tilstand. Lange perioder i tomgang er som regel uøkonomisk og bør derfor undgås. Dette gøres først og fremmest ved at vælge et ydelsesområde, der passer til husets behov. Det er vigtigt, at ydelsen ikke er for høj i forhold til husets behov. Fabrikanten eller KSO-installatøren kan give yderligere oplysninger.

Kolonne 6)
Brændkammerets størrelse er angivet ud fra målene: højde x bredde x dybde. Højdemålet angiver minimumsafstanden mellem brænderhovedet og brændkammerets øvre væg. Breddemålet angiver minimumsbredden af brændkammeret. Dybdemålet angiver minimumsafstanden mellem brænderhovedet og brændkammerets bagvæg. Når pillebrænderen monteres på den valgte kedel skal de angivet minimumsafstande være overholdt.

Kolonne 7)
Miljøindeks beregnes ud fra kulilten (CO) ved højeste og laveste varmeinput (tallene lægges sammen). Miljøindekset er et udtryk for hvor rent pillebrænderen forbrænder under afprøvning i laboratoriet, hvor der er ideelle skorstensforhold og brændsel af bedste kvalitet. Under mere vanskelige forhold vil forbrændingens renhed ofte ændre sig. Det er derfor vigtigt at anlægget bliver korrekt justeret og vedligeholdt. Typeafprøvningen er ikke nødvendigvis et udtryk for, hvor robust pillebrænderen er overfor svingende brændselskvalitet. Alle anlæg på listen har en tilfredsstillende forbrænding vurderet ud fra gældende normer. Et F er derfor ikke ensbetydende med, at anlægget er dårligt, men blot at der findes anlæg med endnu renere forbrænding.

Kolonne 8)
"Elforbrug" angiver det elforbrug i Watt der er målt under typeprøvningen ved det højeste og det laveste varmeinput.

Kolonne 9)
"Vælg" giver brugeren mulighed for at udvælge de mest interessante pillebrændere. Tryk på knappen " Vis markerede pillebrændere" øverste til venstre for at vise de markerede brændere.

Til startside